IZLOŽBA “APATIN 2023” EXHIBITION “APATIN 2023”

,,APATIN 2023,, ( ,,APATIN 3,, )

  We invite fellow philatelists to participate in the online philatelic exhibition,, Apatin 2023,, ( Apatin 3,, ).

   “APATIN 2023.” – ONLINE PHILATELIC EXHIBITION – online philatelic exhibition with international participation, for all exhibition classes in philately. It will be held from 15.12.2023. until 15.01.2024. will be on the website “Udruzenje Filatelista Apatin” from Apatin, http://www.udruzenjefilatelistapatan.org.rs

     The organizers of the exhibition are the “ Udruženje Filatelista Apatin ” Apatin, the Associazione Italiana di Maximafilia (AIM) and the Federation of Italian Philatelic Societies (FSFI).

      Sponsor of the Online Philatelic Exhibition, exhibition classes in philately, “APATIN 2023.” is the Municipality of Apatin.

      The exhibition is realized by the Organizing Committee, which is appointed by the Management Board, “Association of Philatelists Apatin”

       The exhibition does not have a competitive character.

       Exhibitors do not participate in the costs of the exhibition.

       The exhibition is for the promotion of philately, for philatelists to see the quality of philately in the world, to learn something new from their colleagues, for young people and others who see the exhibition to see and understand the beauty of philately.

        All exhibition classes in philately can participate in the online exhibition.

        All members of SFS, members of the Federation of Italian Philatelic Societies (FSFI) and members of other national philatelic organizations from abroad have the right to participate in the exhibition.

        Registration of exhibits (collection) by: November 25, 2023

Applications are submitted to the e-mail address: apatinfila@gmail.com

         Forwarding the scanned exhibit (collection) to:   December 8, 2023

         Send the files to the e-mail address: apatinfila@gmail.com

          Submit the files via the application: WeTransfer

           You will receive all other information in the exhibition documents.

           Exhibition documents on the website http://www.udruzenjefilatelistapapatin.org.rs

 

                                                  Organizer of the online philatelic exhibition “Apatin 2023” (Apatin 3)       

                                                                                             Željko Popović                             

,,APATIN 2023,, ( ,,APATIN 3,, )

Позивамо колеге филателисте да учествују на онлајн филателистичкој изложби ,, Апатин 2023,, ( Апатин 3,, ).

       ,,АПАТИН 2023.” – ОНЛАЈН ФИЛАТЕЛИСТИЧКА ИЗЛОЖБА – интернет филателистичка изложба са међународним учешћем, за све изложбене класе у филателији . Биће одржана од 15.12.2023. до 15.01.2024. биће на сајту ,,Удружење Филателиста Апатин” из Апатина, http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

       Организатори изложбе су ,, Удружење Филателиста Апатин” , Associazione Italiana di Maximafilia (AIM) and Federation of Italian Philatelic Societies (FSFI).

       Покровитељ Онлајн Филателистичке изложбе,изложбених класа у филателији ,,АПАТИН 2023.” је Општина Апатин.

       Изложбу реализује Организациони одбор, који именује Управни одбор, Удружење Филателиста Апатин”

        Изложба нема такмичарски карактер.

        Излагачи не учествују у трошковима изложбе.

        Изложба је за промоцију филателије, да филателисти виде квалитет филателије у свету, да научи нешто ново од својих колега, да млади и други који погледају изложбу виде и разумеју лепоту филателије.

       На онлајн изложби могу да учествују све изложбене класе у филателијама.

        Право учешћа на изложби имају сви чланови СФС -е, и чланови Савеза италијанских филателистичких друштава (ФСФИ) и чланови других националних филателистичких организација из иностранства.

        Пријава експоната ( колекција ) до : 25.11.2023.године

Пријаве се подносе на е-маил адресу: apatinfila@gmail.com

         Прослеђивање скенираног експоната ( колекција ) до :  08.децембра .2023.године

         Фајлове доставити на е-маил адресу: apatinfila@gmail.com   

         Фајлове доставити, путем апликација : WeTransfer

    Све остале информације добиће те у документима изложбе.

          Документа изложбе на сајту  http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

                                                  Организатор онлајн филателистичке изложбе ,,Апатин 2023,, ( Апатин 3 )

                                                                                                  Жељко Поповић

,,APATIN 2023,, ( ,,APATIN 3,, )

Pozivamo kolege filateliste da učestvuju  na onlajn filatelističkoj izložbi ,, Apatin 2023,, ( Apatin 3,, ).

      ,,APATIN 2023.” –  ОNLAJN FILATELISTIČKA IZLOŽBA – internet  filatelistička  izložba  sa  međunarodnim učešćem, за све izložbene  klase у filateliji  . Biće održana  od 15.12.2023. do 15.01.2024. biće  na sajtu ,,Udruženje  Filatelista Apatin” iz Apatina,  http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

      Organizatori  izložbe su  ,, Udruženje Filatelista Apatin” , the Associazione Italiana di Maximafilia (AIM) and Federation of Italian Philatelic Societies (FSFI).           

      Pokrovitelj  Onlajn Filatelističke izložbe,izložbenih klasa  u filateliji    ,,APATIN  2023.”   je Opština Apatin.

      Izložbu   realizuje  Organizacioni odbor, koji imenuje  Upravni odbor  ,, Udruženje  Filatelista Apatin ”

       Izložba  nema  takmičarski  karakter.

       Izlagači  ne  participiraju  u troškovima  izložbe.

       Izložba je za promociju filatelije, da filatelisti vide kvalitet filatelije u svetu, da nauče nešto novo od svojih kolega, da mladi i drugi koji pogledaju izložbu vide i razumeju lepotu filatelije.

      Na onlajn izložbi mogu da učestvuju sve izložbene klase u filateliji.

       Pravo  učešća  na  izložbi  imaju  svi  članovi  SFS -e, i članovi Saveza italijanskih filatelističkih društava (FSFI) i  članovi drugih  nacionalnih  filatelističkih  organizacija  iz  inostranstva.

       Prijava   eksponata  ( kolekcija )  do : 25.11.2023.godine

Prijave  se  podnose  na  e-mail adresu : apatinfila@gmail.com

        Prosleđivanje  skeniranog  eksponata ( kolekcija ) do : 08.decembra .2023.godine

        Fajlove  dostaviti   na  e-mail adresu : apatinfila@gmail.com

   Fajlove  dostaviti,  putem aplikacije : WeTransfer

   Sve ostale informacije dobiće te u dokumentima izložbe.

         Dokumenta izložbe na sajtu  http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

                                                     Organizator onlajn filatelističke  izložbe ,,Аpatin 2023,, ( Apatin 3 )

                                                                                               Željko Popović